Statutter for Nordhordland Seilforening

Statuttene gjelder for Nordhordland Seilforening, stiftet 7 desember 1987 med senere endringer vedtatt på årsmøtet desember 1999. Statuttene er godkjent av idrettsstyret — j.fr NIF`s lov § 3.

§ 1

Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme seiling som friluftsaktivitet og sport i regionen.

§ 2

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland idrettskrets. Laget har sete i Nordhordland.

§ 3

Medlemmer.

Enhver som innordner seg foreningens og overordnede myndigheters lover kan taes opp som medlem. Ved innmelding oppgies alder, bopel, telefon og opplysninger om eventuell seilbåt for båtregisteret. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i foreningens medlemsregister. En søker kan ikke taes opp uten at forpliktelser til andre idrettslag er ordnet (NIF`s lov § 39).

Medlemskap er gyldig og gjelder fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må medlemmet være fyllt 17 år, ha vært tilsluttet foreningen i minst 1 mnd og ha sitt forhold til laget i orden. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt foreningens lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds «Straffebestemmelser om forgåelser».

§ 4

Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen vedtaes hvert år på årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent som junior. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av foreningen. Medlemskap kan ikke taes opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Styret har anledning til å redusere eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre, av styret definerte gyldige grunner.

§ 5

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år i midten av desember. Styret har ansvar for å kalle medlemmene skriftlig inn til årsmøte med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde tid og sted, saksliste med alle sakspapir fra foreningens organer, herunder valgnemda sin innstilling. Forslag fra medlemmer må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle saker skal vedtas med minst simpelt flertall med mindre annet er bestemt i statuttene. Vedtak skal ikke stride mot overordnede idrettsorganers lover og bestemmelser. Årsmøtet skal behandle:

 1. Innkalling og valg av dirigent, referent og 2 underskrivere av protokoll.
 2. Årsmelding fra styret og foreningens organer og komiteer.
 3. Regnskap i revidert stand.
 4. Innkomne saker.
 5. Neste års kontingent
 6. Handlingsplaner
 7. Budsjett
 8. Valg til styret, foreningens komiteer og grupper, valgkomitte, revisor og de representasjoner foreningen har ansvar for.

Årsmøtet skal ikke behandle saker under eventuelt.

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Valg foregår skriftlig dersom årsmøtet bestemmer det. Alle styremedlemmer og ledere i grupper og komiteer velges enkeltvis. Når en kandidat ikke oppnår flertall, gjøres det bundet omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet brukes loddtrekning. 

§ 6

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det. Møtet innkalles på samme måten som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7

Medlemsmøter

Medlemsmøter skal klareres med styret på forhånd, og alle medlemmer skal ha lik innkalling og adgang.

§ 8

Styret

Foreningen ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ledere av de grupper og komiteer som årsmøtet bestemmer. Styret skal: 

 1. Iverksette årsmøtet og overordnede organs vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå foreningens daglige styring, representere utad og ivareta foreningens interesser utad.
 3. Vurdere foreningens behov, herunder økonomiske, og foreslå vedtak for årsmøtet og iverksette egne tiltak for å dekke disse.

Styret holder møte når formannen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall er møtt frem. Vedtak fattes ved flertallsavgjørelse, ved likhet avgjør lederens sin dobbeltstemme. Styret skal føre skriftlig protokoll.

§ 9

Styrets arbeid

 1. Leder har den daglige ledelsen av foreningen, og skal lede styrets forhandlinger. Lederen har ansvar for å rapportere til krets og forbund, herunder medlemsoversikt pr 1.januar, valg og aktuelle adresseforandringer.
 2. Nestleder fungerer i lederen sitt fravær.
 3. Sekretæren skal føre styrets protokoller og arkiv. Han skal ta imot foreningens post og fordele denne.
 4. Kasserer har ansvar for foreningens regnskap, utsending av kontingentkrav, justering av medlemslister, tilvising av regninger ifølge vedtak og budsjett og inndriving av foreningens utestående krav. Kasserer rapporterer løpende til leder og styret om foreningens økonomi. Utbetaling av regninger utenfor budsjett og vedtak skal gjøres i samråd med leder/styret.
 5. Revisor skal gjennomgå regnskapet og avgi merknad for årsmøtet.

§ 10

Foreningens komiteer og grupper

A)

Grupper og komiteer som er opprettet av årsmøtet skal ledes av et styre på minst 2 personer. Annet skal årsmøtet bestemme. Grupper skal oppnevnes med fastsatte mål, og ha ansvar for sin daglige løpende drift selv. Styret kan gripe inn dersom driften avviker fra fastsatte mål, budsjett og andre overordnede bestemmelser.

Disse gruppene rapporterer til styret, og gruppelederen har sete i styret. Gruppene plikter å skrive årsmelding og handlingsplaner til årsmøtet.

B)

I tillegg til disse gruppene kan styret opprette arbeidsgrupper for å arbeide med spesielle oppgaver uten at disse har sete i styret. Slike arbeidsgrupper kan ha ad hoc oppgaver eller ansvar for mindre ansvarsområder. Typisk er turgruppe, dugnadsgrupper eller utredingsgrupper.

Alle tillitsvalgte velges for 2 år, bortsett fra leder som velges for ett. Man skal tilstrebe at ikke alle medlemmer i en gruppe eller komite står på valg samme året.

Delt grupper inn i to slik praksis er idag. Sikrer at vi ikke overbyrokratiserer. Beskriver gruppene slik de fungerer hos oss. Eksisterende statutter tar høyde for at foreningen skulle drive med flere idretter, hvilket vi ikke gjør.

§ 11

Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare vedtaes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, og etter at forslaget er satt opp på sakslisten og forøvrig innkalt og gjennomført slik som beskrevet i § 5. Blir oppløsning vedtatt , holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Forslaget må også her oppnå 2/3 flertall for at oppløsning skal være gyldig. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettstyret.

Sammenslutning med andre lag regnes ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og statuttendringer som en følge av dette treffes i samsvar med § 11.

§ 12

Endring av statuttene

Statuttendringer kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 11 kan ikke endres. Endringer må sendes Idrettstyret til godkjenning.

Skroll til toppen