Innkalling årsmøte

Medlemmene i Nordhordland Seilforening blir med dette kalt inn til årsmøte tirsdag 23. januar 2024 klokken 1900. Møtet vil bli gjennomført hos Seilmaker Iversen

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Val av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å undertegne protokoll.

3. Behandle årsmelding for 2023

4. Behandle rekneskap for 2023 i revidert stand.

5. Fordeling av overskudd.

6. Medlemskontingent for 2024.

7. Behandle innkomne saker.

8. Budsjett for 2024.

9. Val:

Leder og nestleder.

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Representant til ting og møter i de organisasjoner seilforeningen er tilsluttet.

Valgkomitè med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Val av to revisorer.

Saker som en ønsker skal bli tatt opp på årsmøte må være styre i hende innen 3. januar 2024.

For styret

Frode N Knutsen

Skroll til toppen