Innkaling til Årsmøte i Nordhordland seilforening

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Seilforening torsdag 26.01.23 klokken 1900, i Mølla på Litlebergen.

Medlemmene i Nordhordland Seilforening blir med dette kalt inn til årsmøte torsdag 26. januar klokken 1900, møte vil bli gjennomført i Mølla på Litlebergen.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Val av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å
undertegne protokoll.
3. Behandle årsmelding for 2022.
4. Behandle rekneskap for 2022 i revidert stand.
5. Fordeling av overskudd.
6. Medlemskontingent for 2023.
7. Behandle innkomne saker.
8. Budsjett for 2023
9. Valg:
Leder og nestleder.
4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Representant til ting og møter i de organisasjoner
seilforeningen er tilsluttet.
Valgkomitè med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for
neste årsmøte.
Valg av to revisorer.

Saker som en ønsker skal bli tatt opp på årsmøte må være styre i hende innen 3. januar 2023.

For styret
Frode N Knutsen

Kommentarer

Årsberetning for 2022 frå styret i NHS er lagt ut under Referater i Medlemsmenyen. (krev innlogging)