Innkaling til årsmøte i Nordhordland seilforening 25.januar 2022


Click here to join the meeting

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Seilforening tirsdag 25.01.22 klokken 1900.
Gjennomføres digitalt.

Medlemmene i Nordhordland Seilforening blir med dette kalt inn til årsmøte
tirsdag 25. januar klokken 1900,
møtet vil bli gjennomført digitalt.

Link til årsmøte vil bli publisert på hjemmeside og Facebook i forkant av møte.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å undertegne protokoll.

3. Behandle årsmelding for 2021.

4. Behandle rekneskap for 2021 i revidert stand.

5. Fordeling av overskudd.

6. Medlemskontingent for 2022.

7. Behandle innkomne saker.

8. Budsjett for 2022

9. Valg:

Leder og nestleder.

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Representant til ting og møter i de organisasjoner seilforeningen er tilsluttet.

Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Valg av to revisorer.

Saker som en ønsker skal bli tatt opp på årsmøte må være styre i hende innen 3. januar 2022.

For styret

Frode N Knutsen

Click here to join the meeting