ÅRSMØTE - tirsdag 26.januar 2021

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Seilforening tirsdag 26.01.21 klokken 1900.
Gjennomføres digitalt.

Medlemmene i Nordhordland Seilforening blir med dette kalt inn til årsmøte
tirsdag 26. januar klokken 1900, møtet vil bli gjennomført digitalt.

Link til årsmøtet vil bli publisert på hjemmeside og Facebook i forkant av møte.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å undertegne protokoll.
3. Behandle årsmelding for 2020.
4. Behandle rekneskap for 2020 i revidert stand.
5. Fordeling av overskudd.
6. Medlemskontingent for 2021.
7. Godkjenne ny lov for NHS.
8. Behandle innkomne saker.
9. Budsjett for 2021
10. Valg:

  • Leder og nestleder.
  • 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  • Representant til ting og møter i de organisasjoner seilforeningen er tilsluttet.
  • Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  • Valg av to revisorer.

Saker som en ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 4. januar 2021.

For styret
Frode N Knutsen