Inkalling til årsmøte i Nordhordland seilforening onsdag 22.januar 2020 kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokale på Litlebergen.

Medlemane i Nordhordland seilforening vert med dette kalla inn til årsmøte onsdag 22.januar 2020 kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen.

Sakliste:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Val av ordstyrar, referent, 2 stemmeteljarar, samt 2 til å underteikna protokoll.
  3. Behandla årsmelding for 2019
  4. Behandla rekneskap for 2019 i revidert stand.
  5. Fordeling av overskot.
  6. Medlemskontingent for 2020
  7. Behandla innkomne saker.
  8. Budsjett for 2020
  9. Val:
Leiar og nestleiar
4 styremedlemar og 2 varamedlemar
2 medlemar til kontrollutvalet og 1 varamedlem til kontrollutvalet.
Representant til ting og møter i dei organisasjonar laget er tilslutta.
Valkomité med leiar og 2 medlemar og 1 varamedlem for neste årsmøte
 
Rune Fanebust orienterer om prosjektet med flytebryggje m.m. i Uttoskavågen.

Saker som ein ønskjer skal verta tatt opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 8.januar 2020.

Styret