Innkalling til årsmøte 29.januar 2019 kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen

Medlemane i Nordhordland seilforening vert med dette kalla inn til årsmøte tirsdag 29.januar 2019 kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen.

Sakliste:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Val av ordstyrar, referent, 2 stemmeteljarar, samt 2 til å underteikna protokoll.
  3. Behandla årsmelding for 2018
  4. Behandla rekneskap for 2018 i revidert stand.
  5. Fordeling av overskot.
  6. Medlemskontingent for 2019
  7. Behandla innkomne saker.
  8. Budsjett for 2019
  9. Val:
Leiar og nestleiar
4 styremedlemar og 2 varamedlemar
2 revisorar
Representant til ting og møter i dei organisasjonar laget er tilslutta.
Valkomité med leiar og 2 medlemar og 1 varamedlem for neste årsmøte

 
Saker som ein ønskjer skal verta tatt opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 14.januar 2019.

Styret